Na této stránce najdeme hry, které vám pomůžou s dětmi natrénovat poznatky pro závod požárnické všestrannosti: topografické značky hrou, technické prostředky hrou, vážeme uzle pomocí pohádek, mimozemšťan v první pomoci a další hry, které hrajeme.

Pravocní list ke stažení:

Test – pro starší děti – Umím vše?

Test – pro mladší kategorie

Topografické značky hrou pro mladé hasiče

.

Vypracovala jsem seznam topografických značek a  přidala jsem k nim obrázky ve skutečnosti (k nahlédnutí na konci této stránky). Dále jsem zde uvedla popis, co která značka znamená. Kdo by měl zájem, ráda vám celý přehled (všech 25) top. značek pošlu emailem.

Louky, mosty, prameny, kaple, kostel, jeskyně, zřícenina, elektrárny, telefonní stanice, vodní mlýny, osamělé skály, hájovny, myslivny, tovární komíny, zámek, lesy, trigonometrické body, obydlené a neobydlené budovy, elektrické vedení, vrstevnice, tunely, památník, nivelační značky, sklady hořlavin a plynojemy, šachty, štoly a doly v provozu, nezpevněné lesní a polní cesty.

1.Učíme se nové značky: Vedoucí si vezme kartičky s obrázky a mapu. Na mapě vedoucí ukáže značky. Aby děti věděly, že se opravdu používají. Je vhodné na každém cvičení učit  př. 7 top. značek, aby si je děti lépe zapamatovaly. Pomůcky: mapa, top. značky

2. Pohybová hra: Vedoucí ukazuje top. značky a děti je pohybově napodobují (př: les – napodobí strom..).

3. Jdeme na výlet (pohybová hra): Děti chodí kolem stolu (nebo v kruhu). Vedoucí říká příběh a děti vše napodobují. Př.: Jdeme lesem (napodobujeme stromy), v lese začíná malý pramen (z ruk udělají ovál), když vylezeme na strom uvidíme v dáli zámek, kde bydlí princezna a princ…

4.  Začarovaná krabička: Děti sedí v kruhu. Po kole putuje krabička, kterou si děti předávají z ruky do ruky. V krabičce jsou schované obrázky. Na slovíčko „stát“ nebo na tlesknutí se krabička zastaví. Ten ,kdo jí drží v ruce, jí otevře. Vyndá kartičku s obrázkem top. značky. Ukáže ji ostatním a řekne její název. Obrázek pak podá vedoucímu, aby se neopakoval stále stejný. Hráč zavře krabičku a hra pokračuje dál. Opět krabička putuje kolem dokola. Pomůcky: krabička např: po perle, topografické značky.

5. Chodí hasič okolo: Na stůl se vedle sebe položí top. značky obrázkem dolů. Děti chodí kolem stolu a říkají básničku.

Chodí hasič okolo, má říct název značky nanovo.

pozor nesmí značky brát, čeká na slovíčko stát.

Po slovíčku stát se děti zastaví. Každý si ze stolu vezme jednu top. značku a řekne, jak se jmenuje. Značku opět položí na stlůl, ale na jiné místo. A hra se opakuje. Dítě si vezme zase jinou značku, ne tu co už mělo.

6. Na ospalého krále : Děti utvoří dvojice. Dvojice se postaví do zástupu za sebe. Vedoucí stojí před první dvojicí a ukáže jim top. značku. Dítě, které jako první z dvojice řekne správný název značky – vyhrálo a jde si sednout – je to rychlý král. Ten, kdo prohrál, jde na konec celého zástupu a čeká tam na kamaráda, který vypadne z druhé dvojice. Když přijdou na řadu, soupeří mezi sebou. Ten, který zůstane jako poslední, je ospalý král.

7. Topografický had: Děti se rozdělí do 2 či 3 družstev. Každé družstvo dostane papír, kde jsou obrázky top. značek. Na jedné straně herny si tento papír položí na zem a na druhou stranu herny umístí vedoucí volné kartičky top. značky. (př. na stůl a značky mohou být otočeny obrázkem dolů). Skupinky si ještě vylosují před hrou barvu. Tato barva je na jejich volně ležících top. značkách. Družstvo hledá pouze lístečky se svojí barvou. Po zahájení hry je jejich úkolem hledat své značky a přinést je na  papír, který mají na startu. Značku položí na totožnou značku. Z družstva vybíhají děti jedno po druhém. Vyhrává to družstvo, které jako první má všechny značky najité. Pak se kontrolují a pojmenovávají názvy značek. Značky děti hledají podle přesného pořadí – zleva doprava. Starší děti mohou spojovat slova se značnou.

obměna: mění se místa, kde děti značky hledají: značky mohou být umístěny na stole, různě po herně, po hasičárně, na louce…

8. Hra o bonbóny: Jeden odvážlivec přijde k vedoucímu a dostane do ruky obrázky všech top. značek. Jeho úkolem je říct spávně všechny názvy. Podle chyb dostane odměnu.

Bez chyb – dostane 3 bonbóny

1-5chyb – dostane 2 bonbóny

5-10 chyb – dostane 1 bonbón

10-15 chyb – bohužel nedostane nic.

9. Bingo – Děti dostanou papír, kde je tabulka 3×3. Jejich úkolem je do každého čtverečku nakreslit jednu top. značku z 15 značek (starší děti z 25 značek). Značky se nesmí opakovat. To znamená, že si děti do políček nakreslí 9 značek z 15. Vedoucí říkápostupně názvy top. značek. Ten, kdo jí má zakreslenou v políčku ji přeškrtne. Vyhrává ten, kdo má všechny značky přeškrtnuty a zavolá bingo. Vedoucí nakonec řekně všech 15 značek. Při kreslení top. značek mohou mít děti na nástěnce značky pověšené, aby se urychlilo jejich kreslení. Značky, které již byly řečeny se mohou psát na tabuli pro kontrolu, aby se již neopakovaly.

a) názvy značek říká vedoucí

b) názvy značek říká jedno dítě (to ale nehraje)

c) v říkání názvů značek se děti střídají (jeden po druhém), každý řekne vždy jednu značku

10. Kimova hra  = pamatováček. Hru mohou hrát děti ve skupině nebo jednotlivě. Každý (nebo skupina) dostane tužku a papír. Položí si ho na stůl. Jdou na minutu za dveře, kde jsou na zemi top. značky (př. 10- jejich počet děti nevědí a mělo by jich být méně, než děti znají). Jejich úkolem je si jich co nejvíce zapamatovat za krátkou dobu. Potom se vrátí ke stolu a na papír nakreslí všechny značky, které na chodbě viděly. Vyhrává ten, kdo si jich nejvíce zapamatoval.

11. Vymysli tajné psaní : Děti dostanou ve dvojicích za úkol vymyslet tajné psaní, kterému rozumí pouze hasiči. Vymýšlí příběh, ve kterém nahradí slova topografickými značkami. Pak ho někdo jiný přečte.

12. Začarované psaní: Děti čtou text a místo značek říkají jejich názvy. Může předcházet hře ,,Vymysli tajné psaní“. Začarované psaní může být napsané na velké čtvrtce a čtou ho všichni najednou.

13. Doplňovačka : Děti dostanou věty, kam místo volného místa mají nakreslit (či říct) správnou top. značku. Př. stromy rostou v … Kytky kvetou na … Drak bydlí v …

14: Topografická pětiminutovka: Na začátku každého hasičského kroužku dostane každý papír a tužku. Vedoucí říká 5 top. značek a děti je zapisují vedle sebe do řádku. Pak si je všichni společně zkontrolují . Vedoucí ukazuje obrázky a děti si kontrolují, zda to mají správně. Mohou si zahrát na škatulata a každý opravuje papír někomu jinému. Řádky můžeme udělat tak, že papír A4 dáme na šířku a párkrát přehneme, jako když skládáme šátek k první pomoci na zavázání kolena.

15. Puzzle: Každý dostane top. značku . Rozstříhanou či si ji sám rozstříhá a potom ji opět složí. A řekne její název.  Značku může rozstříhat na proužky nebo na kousky a může jí po složení nalepit na papír. Nebo  může jít vedoucí s dětmi  a u každé značky se pozastaví a řeknou její název. Každý může mít jinou top. značku. Vhodné i k učení nové značky, kterou děti neznají.

16. Místo po mé pravici je volné: Tajně dostane každý do ruky top. značku a nikomu ji neukáže. Jeden začne a říká (kdo začne, má vedle sebe po pravé straně volnou židličku) „místo po mé pravici je volné pro top. značku  př.: zámek. Kdo má zámek jde si k němu sednout. Pokračuje ten, kdo má vedle sebe místo po své pravici volné.  Značky by se neměly opakovat. Hru můžeme hrát i s hádankou – neřekneme přesný název top. značky, ale značku popíšeme (př.: je to v lesem, bydlí tam pán, který se stará  o les)

17. Kamarádi projděte se: Děti si sednou proti sobě a tato dvojice má stejnou top. značku. Vedoucí řekne název značky. Děti, které mají tuto značku vyskočí a oběhnou či projdou se kolem stolů a opět se vrátí na své místo. Vyhrává ten, kdo dřív sedí u stolu na svém místě. Děti mají určený směr, kudy mají jít či běžet, aby se nepotkaly.

18: Topografické domino: Děti dostanou top. dominové karty. Na povel TEĎ začnou hledat své dva kamarády po herně. A vytvoří tak dlouhou řadu po herně. Nakonec každý řekne název své top. značky, kterou má na kartičce.

obměna: a) První se postaví a volá ,, hledám kamaráda, který má na své kartičce nakreslenou top. značku … . Ten se k němu postaví a on volá na svého kamaráda.

b) Stavíme domino na stole ve skupině.

c) Položíme na stůl na jedné straně herny karty. Na druhé straně skládáme domino. Děti jedno po druhém běhají pro správné kartičky. Velké děti čtou názvy , malé děti hledají obrázky.

19. Sbírání značek na body: Vedoucí poschovává kartičky se značkami. Hráči značky hledají a sbírají. Za každou nalezenou kartičku dostává automaticky 1 bod. Kdo ví, co značka znamená – získává ještě jeden. Vítězí, kdo má nejvíce bodů. Při velkém počtu dětí je rozdělíme na 2 skupiny. Jedna schovává, druhá hledá. Hru můžou hrát děti jednotlivě, nebo ve skupinách.

20. Na tichou poštu = tajná hasičská depeše: Děti se rozdělí do 2 družstev. Družstvo si sedne vedle sebe na židličky. Poslední v řadě z každého družstva jde k vedoucímu, který stojí na jedné straně herny. Tam jim  vedoucí ukáže top. značku. Hráč se opět vrátí na své místo a pošeptá kamarádovi, co viděl za značku. Ten to tichou poštou pošle dál. První hledá na druhé straně herny kartičku s obrázkem či s názvem top. značky. A rychle ji zvedne. Na druhé straně herny než je vedoucí jsou totiž na židličkách či na zemi položené obrázky top. značek.

21. Na hasičský kompot- na letadla: Děti si ze židliček vytvoří kruh. Každý dostane do ruky top. značku (značky se mohou opakovat). Všichni si sednou, jen na jednoho nezbude židlička a tak stojí uprostřed v kruhu. Ten řekne název značky. Kdo má v ruce tuto značku má za úkol si sednout na jinou židličku než sedí. Ten, co stál uprostřed, má za úkol si také sednout. Ten na koho nezbude židlička zůstává uprostřed a opět říká název jiné značky a děti si opět přesedají.

22. Topografické značky a jejich kamarádi: Děti dostanou půl čtvrtky A4 (na šířku). Tu přeloží. Na pravou stranu nakreslí topografickou značku a na druhou stranu nakreslí, co značka znázorňuje ve skutečnosti. V půlce obrázky rozstřihneme a dále s kartičkami pracujeme. Každý dostane jednu kartičku a hledají se dvojice (značka- obrázek. Hra je určena pro děti předškolní, které ještě neumějí číst. (Děti mohou malovat například na papírové tácky).

Další hry: Každý dostane jeden obrázek a sedí na svém místě. Vedoucí ukáže top. značku a kdo má jejího kamaráda (obrázek), tak ho ukáže.

: Hra lze hrát i obráceně. Vedoucí ukazuje obrázky a děti zvedají správné značky. Pak název značky řeknou ještě nahlas.

23.Topografické městečko: Děti modelují z modelíny topografické značky, jak vypadají ve skutečnosti. Každý modeluje jednu značku a pak z nich tvoří městečko. Ten, kdo nemodeluje, může namalovat na velkou čtvrtku A3 mapu se značkami a ostatní na značky pak staví své modelářské výtvory.

24. Učíme se novou značku – vrstevnice:  Děti dostanou za úkol vytvořit na čtvrtce různé kopce, nížiny, hory… tak, že si papír roztrhají na malé kousíčky a nalepují je stále na sebe (tam, kde je hodně vrstev = hory, kde je málo vrstev – nížiny. Tuto činnost můžeme provádět s obyčejným papírem a lepidlem. Druhý způsob je  škrob na prádlo (který lze rozmíchat ve studené vodě) a obyčejné noviny. Po zaschnutí můžeme vrstevnice omalovat temperovou barvou.

Pracovní listy ke stažení:

Topog. značky v básničce

Pohádka – topografické značky

Dokresli topog. značky

názvy topografických značek

topografické značky

topog. mapa na vybarvení

Prostíkání – topog. značky na mapě

Prostíkání 2 – top. značky na nalepení do mapy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

topografické značky

.

Technické prostředky hrou pro mladé hasiče

.

Plnoproudá proudnice, hadice v kotouči, rozdělovač, ruční stříkačka (džberová stříkačka), sací koš, požární automobil, savice, sběrač, přetlakový ventil, přenosný agregát např. požární stříkačka.

.

Hry:

1. Pracovní list s obrázky: úkoly: vybarvi červeně sací koš, vybarvi zeleně plnoproudou proudnici…

2. Zvedni správnou kartičku: Po vybarvení značek z předchozí hry děti kartičky vystřihnou. Každý si je před sebe položí. Vedoucí řekne název značky a děti obrázek zvednou nad hlavu a ukážou ho vedoucímu.

3. Přiřaď kartičku k technickému prostředku – viz pravidla soutěže.

spousta her je stejných jako u topografie, pouze místo topog. značek pracujeme s technickými prostředky. Tyto hry opět vypisovat nebudu, ale názvy napíšu:

4. Kimova hra  = pamatováček

5. Topografický had:

6. Topografická pětiminutovka

7.Sbírání značek na body

8 .Místo po mé pravici je volné

9. Puzzle

10. Začarovaná krabička

11. Topografické domino

12. Na tichou poštu = tajná hasičská depeše

13. Bingo

14.Kamarádi projděte se

15. Na hasičský kompot – na letadla

Obrázky, podle kterých se děti učí, najdete na http://www.hasicskenoviny.cz/nakladatelstvi.html

Pracovní listy ke stažení:

vyobrazení technických prostředků

technické prostředky

tajenka – technické prostředky

obrázky technických prostředků

grafické značky technických prostředků

grafické značky.

Čím co hasit – požární ochrana hrou pro mladé hasiče

.

Ze všech možností z pravidel používáme pouze 3 hasící prostředky:

PHP sněhový CO2 (označujeme hvězdičkou)

voda, PHP vodní (označujeme dešťovou kapičkou)

PHP práškový ( označujeme tečkami, jako slepičce zrní)

Rady pro děti, které jsme vymysleli, aby si to lépe zapamatovaly. Berte to s humorem, je to pro děti :-)

Elektrika: Vhodné PHP práškový – zasypeme to, nevhodná je voda – bouchne nás to

počítače: nevhodná voda- bouchne nás to , PHP práškový – vleze nám to do kláves a škvíká to

benzín: vhodné PHP práškový – zasypeme a neteče to dál, nevhodná voda – teče to dál a dál

Knihy: Vhodné – PHP práškový – prášek se z knihy vysype , nevhodný PHP sněhový CO2 , a co píšou v knize,, Na vodu zapomeň“ (voda se totiž nesmí použít ani jako vhodný ani jako nevhodný hasební prostředek)

1. Pro děti jsem vypracovala pracovní list (viz. pracovní listy), kde je tabulka a v ní jsou 4 sloupce. V prvním sloupci jsou obrázky a popis, co se hasí (knihy, benzín…), do druhého sloupce děti dávají kartičky s obrázkem (dešťová kapka, písek nebo hvězdička) , co je vhodné k hašení. Do třetího sloupce dávají také kartičky, ale  ty které nejsou vhodné k hašení. Do čtvrtého jim můžeme dávat body. Ihned po umístění kartiček s hasebními prostředky  – následuje kontrola a odůvodnění.

obměna:

a) děti to vyplní samy – pak si přesednou k jinému papíru a kontroluje se. Kartička, která je špatně se dává vedle na stůl.

b) malý papír A5 – děti doplňují to samé ale tužkou. Kontrolní test, který kontroluje vedoucí, aby věděl, co dělá dětem potíže.

2. Kuba zná, čím se co hasí: vedoucí řekne (jméno hasiče) __________ zná, čím se co hasí. Vyvolané dítě dostane kartičku a samo odpoví, co je vhodné a co ne. Při správnosti mu mohou děti zatleskat. Při opravdu správné odpovědi může dostat malou odměnu.

3. Na vševěda – ANO – NE: Každý dostane do ruky červený papír (znázorňuje ne) a zelený papír (znázorňuje ano) nebo kartičky ANO, NE. Vedoucí říká otázky, na které lze odpovědět pouze ANO, NE. A děti po otázce dostanou 5 sekund na rozmyšlenou. A pak na povel TEĎ zvednou kartičku, o které si myslí, že je správná. Vedoucí  jednoho vybere a ten odůvodní svoji volbu. Př.: Je vhodné uhasit dřevěnou skříň PHP sněhovým?…

obměna: hru můžeme hrát i bez kartiček. ANO – zvedneme jednu ruku (nebo obě ale nehýbeme s nimi), NE – zvedneme ruku a otáčíme s ní -nenene

Pokusy pro snadnější představivost: najdetev této rubrice v článku -Pokusy. Já je dětem ukázala. Byly nadšení. Vřele doporučuji.

Obrázky, podle kterých se děti učí, najdete na http://www.hasicskenoviny.cz/nakladatelstvi.html

Pracovní listy ke stažení:

Čím co hasit – značky

Čím co hasit – test

Čím co hasit

PHP – přenosný hasící přístroj

.

Vážeme uzle pomocí pohádky – mladí hasiči

.

NÁZVY UZLŮ

Obrázky, podle kterých se děti učí, najdete na http://www.hasicskenoviny.cz/nakladatelstvi.html

rady: před nácvikem vždy všem dětem připomeneme pohádku a jak se uzel váže

– při nácviku je dobré dát dětem samostatnou výtvarnou činnost a volat si je po dvojicích k sobě

.

Plochá spojka : Čert a princezna

Uděláme z lana pytel – oba konce překřížíme – čert skočí do pytle a na stejnou stranu vyskočí (máme připravený pytel). Položíme si ho před sebe konci nahoru od sebe. Teď před námi leží čert s rohama. A jdeme hledat kamarády. Vezmeme levý roh a přiložíme ho na pravou stranu pytle – podíváme se jestli nám lano kamarádí. Zda NE roh pustíme a zkusíme to druhým rohem. Jestliže se kamarádí (není tam překážka) můžeme jít dál. Vznikne nám peklo, kde je ukrytá princezna. Vezmeme druhý roh – prince – skočí zvrchu do pekla. Vyskočí spodem a vysvobodí princeznu. Ti se chytnou za ruce a oba konce utáhneme. Nakonec zkontrolujeme zda se princezna s princem mají rádi.

Plochá spojka (neboli Ambulantní uzel) se používá především na spoje, při kterých je nutné, aby uzel netlačil (např. zavázání trojcípého šátku na zlomenou ruku – uzel za krkem). Pro účely spojování provazů a lan není příliš spolehlivý, rád se rozvazuje!!!

.

Tesařský uzel : Had v lese

Na návštěvu do lesa přilezl had. Podlezl pod velkou kládou (hadice). Potom se šel podívat na svůj ocásek a taky ho podlezl a při zpáteční cestě se lezl ujistit, že mu kládu nikdo neodnesl a alespoň 3x si omotal svoje tělo. Lezl nahoru a dolů, nahoru a dolů – ale stále dopředu. Nakonec pořádně zatáhneme za hlavu hadovi a tím uzel utáhneme.

Tesařský uzel se používá při zvedání či tahání klád, trámů, hadic a jiných břemen. Rychle se váže i rozvazuje.

.

Zkracovačka: Policista a lupič

Z lana vytvoříme kopec, na kterém stojí lupič. Kopec sklopíme a lupič se schová (lano překlopíme – vzniknou nám tak dvě oka pro zkracovačku). Ale lupič se bojí ještě víc a tak vezmeme konec lana a podsuneme ho pod předchozí část. Ale i přes to ho policajt našel a nasadil mu pouta. Dáme ruce do oválů vzniklých napravo a nalevo. Lupič se schovává v prostředním oku a tam ho policista chytne (chytíme okraje prostředního oka) a táhneme ho a táhneme (vysuneme okraje prostředního oka ven krajními otvory) a utáhneme. Tentokrát vyhrál policista.

Zkracovačka slouží ke zkrácení dlouhých lan nebo provazů, napínacích lanek stanů apod., aniž bychom je museli řezat.

.

Lodní smyčka – Loď pluje kolem sloupu

Lodička pluje kolem velkého sloupu a vrací se zpět ale vrchem (lano se překříží – a my si ho chytneme rukou). Ale vzpomene si, že za sloupem něco zapomněla a pluje opět kolem sloupu. Ale byl odliv, takže pluje níž. A vplula do přístavu, který byl nejblíž dole.

Lodní smyčka je jeden z nejpoužívanějších zadrhávacích uzlů, má všestranné využití. Vážeme ji tak, že kdekoli na laně vytvoříme oko, které podržíme v jedné ruce. Druhou rukou vytvoříme druhé oko tak, aby nám vznikl tvar brýlí. Brýle potom překřížíme a uzel vložíme do karabiny nebo na jakýkoli pevný předmět, ze kterého nemůže sklouznout.

Uzel je možné vytvořit i kolem pevného předmětu – např. kůlu, stromu. V tomto případě je nutné zkontrolovat, aby lana byla řádně překřížena a nemohlo dojít k uvolnění nesprávně uvázaného uzlu.

Výhody uzlu jsou jednoduché vázání, všestranné použití, možnost prodloužení nebo zkrácení volných konců lan, drží i při zatížení jednoho pramene lana, po zatížení lze rozvázat.

Nesmí se použít samostatně ke kotvení a k přímému zajištění proti pádu. Tam kde nelze uzel neustále kontrolovat, je vhodné jeho zajištění jednoduchým očkem. Po vyjmutí z karabiny se uzel samovolně rozvazuje. V karabině vytváří pevný bod na laně.

.

Úvaz na proudnici – Kočka a myš

Z lana se stala myška s velkým ocáskem. Myš leze k proudnici a pak vedle ní. Té se lekne a utíká kolem ocásku pryč (zpět vedle lana). Pak  se myška schová jako lupič policistovi (překlopíme kopec). Chytíme náramek do ruky a zkontrolujeme, zda jde myší hlava k hadici (krátký konec lana). Navlékneme na proudnici  a ozdobíme ji. Jeden náramek na hadici a druhý na proudnici. Ještě uděláme proudnici prstýnek. Chytneme lano oběma rukama. Levá ruka u proudnice drží lano na místě a  pravá ruka jako myška utíká dokolečka vrchem až za levou ruku. Udělá se očko. Př. při básničce Vařila myšička kašičku. Proudnice skočí vrchem do prstýnku a vyskočí spodem. Porovnáme prstýnek na proudnici.

Úvaz na proudnici – pomocí úvazu na proudnici vytahujeme do výšky proudnici s napojenou hadicí.

.

Mimozemšťan  v první pomoci

.

Znehybnění horní končetiny pomocí třícípého šátku. Šátek si rozevřeme. Chytneme ho za  roh dlouhého konce a za špičku krátkého konce. Představíme si pod ním člověka. Člověk se nám ale začaroval a stal se z něho mimozemšťan, který má jen půlku těla. Tu, na které je  nemocná ruka. Šátek přiložíme na člověka. Dlouhý konec položíme na rameno nad nemocným loktem a protější roh směřuje k zemi. Špička krátkého konce je pod loktem. Zbylý konec, který směřoval k zemi, položíme na zdravé rameno a za krkem zavážeme.

.

Orientace mapy pomocí buzoly

Postup:
1) Na buzole si nastavíme značku severu N proti indexové rysce, vyryté ve středu nosné desky
2) Mapu položíme na vodorovnou podložku
3) Buzolu umístíme do pravého rohu mapy tak, aby záměrné zařízení buzoly směřovalo k severu na mapě (obvykle horní okraj mapy)
4) Poté mapou i s buzolou otáčíme tak, aby sever magnetické střelky  souhlasil se severem na stupnici buzoly, a tím i se severem na mapě .

.

Azimut viditelného bodu

.
Azimut = pochodový úhel (úhel, který svírá pochodový směr, příp. přímka zaměřená na cílový bod, se směrem na sever)
Azimut se měří ve STUPNÍCH a vždy ve směru hodinových ručiček.
Jak se měří azimut?
Postup:

1.Vezmeme buzolu, postavíme se čelem k vytipovanému objektu (cílovému bodu) a buzolu si položíme vodorovně na dlaň tak, abychom vytipovaný bod viděli podél záměrné hrany buzoly. 2. Poté otáčíme celým kruhovým pouzdrem buzoly tak, aby severní konec magnetky směroval k rysce s označením 0o. 3. Hodnota azimutu je na stupni proti indexové rysce.

Určení azimutu viditelného bodu

.

Další hry co hrajeme

.

1. Hasič řekl (pohybová hra): Vedoucí stojí před dětmi a dává dětem pokyny, podle kterých se děti řídí. Používá při tom větu “ Hasič řekl sedněte si“ – děti si sednou, „Hasič řekl jděte k oknu“ – děti jdou k oknu…Místo vedoucího může stát a dávat úkoly vybrané dítě.

2. Pantomima – Na řemesla – děti beze slov napodobují povolání, které mají napsané na papírku. Ostatní povolání hádají.

3. Hasičské hádanky: Děti si dávají hádanky na hasičská témata. (hadice, přilba, auto, žebřík..)

4. Co bys dělal kdyby: Děti odpovídají na otázky typu:

Co bys dělal kdyby  začalo u vás hořet?

Co bys dělal kdyby ses ocitl v zakouřené místnosti?

Co bys dělal  kdyby začal hořet olej na pánvi?

Co bys dělal kdyby na tobě začalo hořet oblečení?

.

Další informace na:

http://www.drahonice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=81&Itemid=131

http://www.drahonice.cz/images/stories/Hasici/Odznaky_odbornosti.pdf

Malý rádce mladáho hasiče – kniha z roku 2000

obrázky oskenované z konihy: Směrnice pro celoroční činnost kolektivu mladých hasičů