Informace o provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv

  Sdružení revizních techniků komínů Libereckého kraje, které je organizováno v Zemském společenstvu mistrů kominických se sídlem v Brně, ve spolupráci s JSDH ve Studenci upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čištění, kontroly a revize komínů.   Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011 a ruší vyhlášku č. 111/1981 Sb. o čištění komínů. V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného nařízení je mimo jiné uvedeno, že každý si musí počínat tak, aby při provoz komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru a úniku spalin od propojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva musí se provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením. Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň -          Revizním technikem komínů -          Nebo specialistou bezpečnosti práce – revizním technikem komínových systémů -          Nově pak revizním technikem spalinových cest Revize spalinové cesty se prování: a)      Před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína b)      Při změně druhu paliva propojeného spotřebiče paliv c)       Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv d)      Po komínovém požáru e)      Při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Revizní zpráva spalinové cesty“). Kontrola spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobu, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1x ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty“). Čištění spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O provedení čištění spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu („Zpráva o čištění spalinové cesty“). Oproti stávající právní úpravě (vyhl.  111/1981 Sb.) je v nařízení vlády dána možnost provádět čištění spalinové cesty o jmenovitém výkonu do 50 kW svépomocí. Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50kW svépomocí se provádí podle návodu výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou osobou, a to nejméně 1x ročně. Upozorňujeme na skutečnost, že pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (netýká se fyzických osob) prování čištění spalinové cesty svépomocí musí vést o provedeném čištění záznamy, které následně přeloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly spalinové cesty. Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátorů ze spalinové cesty. U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola čištění neprovádí.   Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní   provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu výrobce

-          Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce -          Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců -          Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěním nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců   Vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty  

ZPRÁVA

o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty *)

  Číslo zprávy: Datum vystavení zprávy: Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firma: Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby: IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele: Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění spalinové cesty: Adresa kontrolovaného objektu: Datum provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty: Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola nebo čištění: Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Termín odstranění nedostatků: Podpis a razítko odborně způsobilé osoby: *) Nehodící se škrtněte   Odborná povinnost kontroly spalinových cest a účinnosti spalování již několik let vyplývá u provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou využívány pro podnikatelskou činnost a mají výkon v rozmezí  11-200 kW u kotlů spalující plynná a kapalná paliva a výkon 15-200 kW spalující tuhá paliva (zákon č. 86/2002 Sb., ochraně ovzduší, v platném znění). Vzhledem ke skutečnosti, že povinnost ze zákona o ovzduší má periodu 2 roky, lze obě povinnosti sloučit s tím, že kontrola ověření účinnosti spalování a kontrola spalovacích cest dle § 12 odst. 1 písm. f) zák. č. 86/2002 Sb. bude nahrazovat revizní zprávu pro daný rok, ve kterém byla provedena a v mezidobí  si provozovatel zajistí kontrolu dle nařízení vlády č. 91/2010. Autorizované měření malých zdrojů znečištění ovzduší a kontrolu spalinových cest ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. v posledním znění provádí odborně způsobilá osoba, která má autorizaci dle § 15 zákona č. 86/2002 Sb. vydanou Ministerstvem životního prostředí ČR. Spotřebiče napojené na spalinovou cestu, které nejsou pravidelně kontrolovány odborně způsobilou osobou kominíkem (revizním technikem komínů), nejenže znečišťují ovzduší, ale je nutné si uvědomit, že při spalování nekvalitního paliva (mokré dřevo, kaly nebo dokonce plasty) dochází k zadehtování spalinové cesty a následnému vznícení sazí, kdy při teplotě cca 1100 °C je ohrožen majetek a zdraví spoluobčanů, kdy při netěsnosti nebo pouhé pavučině u plynových spotřebičů v komínovém průduchu může dojít k úniku spalin do místnosti a následné otravě osoby, která se v místnosti nachází. Seznam oprávněných a autorizovaných osob najdete na internetových stránkách www.zsmkcr.cz nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR. Jaroslav Vízner, cechmistr ZSMK Josef Vancl, velitel JSDH Obce Studenec

Oznámení

  Sdružení revizních techniků komínů ZSMK-Brno upozorňuje provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší na zákon č. 385/2005 Sb. kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší s platností od 1. 10. 2005. Dle § 12 zmíněného zákona je provozovatel povinen zajistit prostřednictvím oprávněné osoby měření malých zdrojů znečištění ovzduší nejméně 1x za dva roky a kontrolu spalinových cest dle NV č. 91/2010 Sb. Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, kterému byla dle § 15 zákona č. 86/2002 Sb. vydána Ministerstvem životního prostředí autorizace k provádění této autorizace. Tato povinnost se vztahuje pro provozovatele u podnikatelské činnosti. Novelizací zákona se tato povinnost rozšířila na školy, školky, úřady, dobrovolné spolky a další, kteří provozují spotřebiče na plynná a kapalná paliva od jmenovitého výkonu 11-200 kW u tuhých paliv od 15-200 kW. Provozovatel je povinen oznámit příslušnému Obecnímu úřadu provedení a výsledky měření do 30 dnů od data jejich uskutečnění, dále odstranit případné zjištěné závady do dvou měsíců, pokud se s Obecním úřadem nedohodne jinak. Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy, byty, rekreační chalupy s výjimkou případu, kdy slouží výhradně k podnikání. Seznam oprávněných osob najdete na internetových stránkách www.zsmkcr.cz nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR. Jaroslav Vízner, cechmistr ZSMK